Služby

ČO ZAHŔŇA ÚČTOVNÝ SERVIS?
Jednoduché účtovníctvo
- evidencia pohľadávok, záväzkov a dlhodobého majetku
- vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, pomocných kníh a peňažných prostriedkov na bankovom účte
- spracovanie účtovnej uzávierky
- vyhotovenie výkazov o príjmoch, výdavkoch, majetku a záväzkoch
- komplexná daňová agenda (daň z príjmov, DPH) a daňová optimalizácia
- komplexná mzdová agenda
- priebežné účtovné a daňové prehľady, informácie o zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd

Podvojné účtovníctvo
- vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
- evidencia pohľadávok a záväzkov, odberateľských a dodávateľských faktúr, majetku i peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
- overenie úplnosti daňových dokladov
- spracovanie účtovnej uzávierky vrátane inventarizácie saldokont
- vyhotovenie výkazov ziskov a strát, súvahy a poznámok k daňovému priznaniu, komplexná daňová agenda (daň z príjmov, DPH) a daňová optimalizácia
- komplexná mzdová agenda
- priebežné účtovné a daňové prehľady, informácie o zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd

Mzdové účtovníctvo
- vypracovanie pracovnej zmluvy alebo dohody v zmysle ustanovení Zákonníka práce a vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
- prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
- vyhotovenie mesačných výkazov pre zdravotnú a Sociálnu poisťovňu
- spracovanie mesačných prehľadov o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
- mesačné spracovanie mzdovej agendy (výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a príslušných odvodov na základe podkladov dodaných klientom)
- zastupovanie