Služby

ČO ZAHŔŇA PRÁVNY SERVIS?

V rámci integrovaného účtovníctva máte u nás k dispozícii komplexné právne služby
i poradenstvo. Tieto služby zabezpečujeme v spolupráci s našou partnerskou
advokátskou kanceláriou.
Obchodné spoločnosti
Zabezpečíme založenie, zrušenie a likvidáciu vašej obchodnej spoločnosti či družstva.
Preberieme aj povinnosti voči všetkým orgánom štátnej a verejnej správy.
Zmluvy
Zrealizujeme celý proces vypracovania zmluvy od návrhu až po jej podpis. Rovnako
zabezpečíme právnu ochranu a ochranu dobrého mena vašej spoločnosti pred
obchodnými partnermi a spolupracujúcimi osobami.
Pracovná problematika
Garantujeme ochranu vašich záujmov vo vzťahu k vašim zamestnancom. Garancia
zahŕňa najmä spracovanie vnútorných pracovnoprávnych predpisov, pracovných
zmlúv a dohôd podľa Zákonníka práce.
Správne a daňové právo
Zastúpime vás pri komunikácii s dotknutými štátnymi organizáciami a budeme hájiť
vaše záujmy v konaniach a pri podávaní opravných prostriedkov.
Konkurzy a exekúcie
Ponúkame vám právne poradenstvo a servis pri domáhaní sa vašich práv. Poskytneme
aj ochranu vašich oprávnených záujmov pri konaniach s veriteľmi.
Vymáhanie pohľadávok
V úzkej spolupráci medzi našimi právnikmi a exekútorskými úradmi dokážeme
napomôcť k úspešnému vymáhaniu vašich pohľadávok súdnou, mimosúdnou i
exekučnou cestou. Snažíme sa zvoliť také postupy, ktoré umožnia vymôcť
pohľadávky v čo najkratšom čase a za čo najnižšie náklady.